Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

  1. Θεωρητική Επαγγελματική Κατάρτιση 120 ωρών Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς
  2. Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε ασκήσεις προσομοίωσης εργασιών, καθώς και σε καλές πρακτικές και τεχνικές
  3. Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 5.000 άτομα, απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές, οι οποίοι πληρούν διαζευκτικά τις εξής προϋποθέσεις:
Δικαίωμα Συμμετοχής και υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι φορτοεκφορτωτές – μέλη στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), που πληρούν μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Λιμένα
  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β’ – Φορτοεκφορτωτών Ξηράς
  • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α’ – (Εισαγωγικό)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους στο Εθνικό Μητρώο Εκφορτωτών καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση.

• Αυτοί που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α’ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή

• Αυτοί που έχουν ενταχθεί στο Mητρώο B’ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών και τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή

• Αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν κατευθείαν στο Μητρώο Β’ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β και γ του εδ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 14366/416 /9.5. 2013 (ΦΕΚ 1110/Β7/9-5-2013), βάσει της Κ.Υ.Α Αριθμ. οίκ. 20303/383/2017 (ΦΕΚ 1623/Β/11.5.2017) , όπως αυτές ισχύουν

Η Συνολική Αμοιβή  μέσω Επιταγής Κατάρτισης  “VOUCHER” (εφόσον ο ωφελούμενος έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης), ανέρχεται στα  750,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

Voucher Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος 

CITY UNITY ΚΔΒΜ2:  Θησέως 15-17, Αθήνα, Τ.Κ 10562  , Πληροφορίες  211-7109150 

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης  εδώ :

Link :   https://voucher.gov.gr/project/download-doc/id/38

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή μπορούν να καλούν στο 2103243222.