Το City Unity KΔBM / ΚΕΚ προσφέρει στους καταρτιζόμενους πλήρη παροχή υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της κατάρτισης ,της συμβουλευτικής και της πιστοποίησης του προγράμματος που θα επιλέξουν.

Επιδοτούμενα Προγράμματα του City Unity Κ.Δ.Β.Μ

Σήμερα η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι εργαλείο άσκησης της ενεργητικής εργασίας και η κατάρτιση οφείλει να εξελιχθεί σε πραγματικό εφόδιο για την αύξηση της απασχόλησης στην ελληνική ,αλλά και τη διεθνή αγορά εργασίας.

Στην παρούσα κατηγορία αναρτώνται προγράμματα ΕΣΠΑ, ΔΥΠΑ, ΛΑΕΚ επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και πιστοποιήσεις εργαζομένων και ανέργων διαφόρων εργασιακών κλάδων με σκοπό την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.