Είστε εργαζόμενος με το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας;

Υποβάλλετε άμεσα την αίτησή σας και αρχίστε την κατάρτισή σας.

➤ Το πρόγραμμα προσφέρει αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων μέσω κατάρτισης 120 έως 140 ωρών, σε 11 θεματικές ενότητες που θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση, η οποία θα ενισχύσει την εργασιακή ένταξη των ωφελούμενών.

Η Δράση της Κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική (εφόσον το έχουν επιλέξει κατά την διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2).

➤ Η κατάρτιση πραγματοποιείται διαδικτυακά (σύγχρονη τηλεκατάρτιση) και δια ζώσης κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης κάθε εργαζομένου.


Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι:

1. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (1ο επίπεδο)
2. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (2ο επίπεδο)
3. Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (3ο επίπεδο)
4. Γραμματειακή υποστήριξη
5. Οργάνωση και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
6. Ψηφιακές δεξιότητες κοινωνικής δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
7. Περιβαλλοντολογική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων
8. Υπηρεσίες διαμόρφωσης / Συντήρησης πρασίνου
9. Συστήματα Ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)
10. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
11. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων.

Το City Unity ΚΔΒΜ παρέχει κατάρτιση σε ωφελούμενους του προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης, οι οποίοι εργάζονται σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠΠ) κ.λ.π., ανεξαρτήτως ορίων περιφέρειας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα που έχετε επιλέξει:

➤ Αντίγραφο ταυτότητας

➤ Βεβαίωση από το Δήμο στον οποίο εργάζεται ο ωφελούμενος, στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου η (σε περίπτωση παράτασης της συμβάσεώς του) η Βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφει την ημερομηνία λήξης της παράτασης.

➤ Αρ.Πρωτοκόλλου Αίτησης και ΑΑ αίτησης στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης.

➤ Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου από το https://www.efka.gov.gr/el/bebaiose-apographes

➤ Αντίγραφο αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα (dypa.gov.gr)


Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

    Το μήνυμά σας    Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά