Πολιτική Εφαρμογής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός αυτής της πολιτικής

Αυτή η πολιτική εξηγεί πως ο Οργανισμός μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες/χρήστες/σπουδαστές/αποφοίτους του και πως τις χρησιμοποιεί για να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα ασφάλειας που ο Οργανισμός λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για πράγματα που ο Οργανισμός δεν θα κάνει.

Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/σπουδαστή/απόφοιτου των υπηρεσιών του Οργανισμού υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR)- Κανονισμός (ΕΕ) 20106/679], για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλους σχετικούς νόμους και διατάξεις.Οι παρόντες όροι διατυπώνονται, λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών/σπουδαστών/αποφοίτων, μέσα στο υπάρχον ή ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης/σπουδαστής/απόφοιτος δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Δέσμευση

Ο Οργανισμός θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/σπουδαστών/αποφοίτων είναι ύψιστης σημασίας και έχει δεσμευτεί να παρέχει σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες/σπουδαστές/απόφοιτους εξατομικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες για εσάς, συλλέγονται από πολλές πηγές, μεταξύ των οποίων:
(α) από εσάς όταν συμφωνείτε να πάρετε μια υπηρεσία από τον Οργανισμό μας και στην περίπτωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τα προσωπικά ή / και τα επιχειρησιακά στοιχεία επικοινωνίας σας,
(β) από εσάς όταν επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό μας με ένα αίτημα σας για πληροφορίες, και
(γ) από δημόσια διαθέσιμες πηγές.

Δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοχώρου (site), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Οργανισμού και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί (downloaded), να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Χρήση των πληροφοριών

Οι πληροφορίες που παρέχετε στον Οργανισμό και αυτός κατέχει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:
(α) Την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν κάνετε ερωτήσεις,
(β) Να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Οργανισμό στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον,
(γ) Για να διενεργήσουμε ανάλυση μάρκετινγκ και να δημιουργήσουμε το προφίλ των σπουδαστών και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών,
(δ) Για να βοηθήσουν τον Οργανισμό για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή απώλειας δεδομένων και
(ε) Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κλπ) για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από τον Οργανισμό, και εξουσιοδοτημένους επιλεγμένους συνεργάτες.
(στ) Για την διαχείριση εκπαιδευτικών αναγκών των σπουδαστών και του Οργανισμού, τόσο στο επίπεδο του Οργανισμού καθαρά, όσο και σε επίπεδο συνέργειας με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή άλλους επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Για την παραχώρηση στον χρήστη/σπουδαστή/απόφοιτο ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Οργανισμού ζητούνται τα εξής στοιχεία:
(α) Ονοματεπώνυμο
(β) Επωνυμία Επιχείρησης, αν απαιτείται,
(γ) Διεύθυνση / Έδρα – ΤΚ –Τηλέφωνο – Πόλη – Χώρα, και
(δ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail).
Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους.
Ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τη γνωστοποιεί σε τρίτους.
Ο Οργανισμός δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους χρήστες/σπουδαστές μέσω της παρεχόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
Ο Οργανισμός διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού, οικονομικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο, μόνον όμως όσον αφορά την αποστολή μηνυμάτων που δεν σχετίζονται με την φοίτησή τους στον Οργανισμό, ως αυτή εξειδικεύεται στον οικονομικό διακανονισμό, στο ιδιωτικό συμφωνητικό εγγραφής και στους γενικούς όρους των εν λόγω συμφωνιών που τους συνοδεύουν.
Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την ασφάλεια και προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων ή θεμάτων.
Η αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα ισχύει για όσο χρόνο απαιτείται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και από τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Αποκάλυψη πληροφοριών

Σε καμία περίπτωση ο Οργανισμός μας δεν διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. Σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον Οργανισμό μας για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτηση σας. Η εταιρία μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας ή και της ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.

Προστασία των πληροφοριών

Ο Οργανισμός μας διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφάλειας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο διοικητικών μέτρων, πολιτικών ασφαλείας, διαδικασίες και πρακτικές, όπως και όλως ενδεικτικώς, για να ελέγξουμε την ταυτότητα σας όταν μας τηλεφωνήσετε, την κρυπτογράφηση δεδομένων στις ιστοσελίδες μας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σε θέσεις εκτός εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις νομικές απαιτήσεις.

Πρόσβαση στο internet

Εάν επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό μέσω Διαδικτύου, τότε μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω Διαδικτύου, όπως, και όλως ενδεικτικώς, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί. Ο Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχό του.

Τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε μερικά διαφορετικά πράγματα:
• Να σας συνδέσουμε με τις υπηρεσίες μας
• Να θυμόμαστε τις προτιμήσεις και τις αντίστοιχες ρυθμίσεις σας
• Να διατηρήσουμε λογαριασμό σας ασφαλή
• Να κατανοήσουμε καλύτερα πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας, και να συμβάλλουμε στην βελτίωση και προώθηση τους με βάση τις πληροφορίες αυτές

Για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που μπορεί να θέσουν cookies στη συσκευή σας. Αυτό βοηθά τους τρίτους παρόχους στην κατανόηση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών σας προτιμήσεων, ώστε να μπορούν να σας δείξουν ενημερώσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας.

Εικονοστοιχεία (Pixel Tags)
Ένα pixel tag (“pixel”) είναι ένα μικρό κομμάτι του κώδικα που μπορεί να ενσωματωθεί σε ιστοσελίδες και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε pixels και τα cookies για να μάθουμε πώς αλληλεπιδράτε με ιστοσελίδες και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν εμάς, καθώς και τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, για να προωθήσουμε καλύτερα τις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, αν επισκεφθείτε μια από τις σελίδες των τρίτων παρόχων, ενδέχεται αργότερα να βλέπετε μια ενημέρωση για αυτούς.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε cookies για να παρακολουθήσουμε την κίνηση του χρήστη της ιστοσελίδας του Οργανισμού μας. Μετά την αποδοχή σας, εφόσον θελήσετε, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας για να αποτρέψετε την αποδοχή cookies ή να τα διαγράψετε ολοκληρωτικά. Ωστόσο η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα σας να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις υπηρεσίες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού μας. Διατηρείται το δικαίωμα όπως αρνηθείτε την χρήση αυτών ή μέρος αυτών. Η διατήρηση των cookies από τον Οργανισμό μας λαμβάνει χώρα έως ότου λήξει ή διαγραφεί. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέστε την συναίνεσή σας στην χρήση των cookies οποτεδήποτε. Πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ότι αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε τα cookies / τις τεχνολογίες παρακολούθησης άλλων ιστότοπων και αυτή η Πολιτική σχετικά με τα cookies δεν ισχύει σε αυτούς τους ιστότοπους.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για την Γενική Προστασία Δεδομένων {EU General Data Protection Regulation (GDPR) – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679}, όπως ισχύει, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης. Έχετε δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν. Περαιτέρω έχετε δικαίωμα να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον. Επιπρόσθετα έχετε, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, δικαίωμα διόρθωσης, δέσμευσης (κλειδώματος) και διαγραφής των εν λόγω δεδομένων. Παρακαλούμε σ’ αυτές τις περιπτώσεις να απευθυνθείτε γραπτώς ή μέσω e–mail στο αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού, που αναφέρεται παρακάτω. Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για λήψη της ενημερωτικής εκδόσεως του Οργανισμού μας (Newsletter), μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, επιλέγοντας τη διακοπή της λήψης του ενημερωτικού εντύπου, μέσω των σχετικών οδηγιών που εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική αυτή έκδοση.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Οργανισμού, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού και του επισκέπτη/χρήστη/σπουδαστή/αποφοίτου των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Επικοινωνία

Αν έχετε απορίες για την παραπάνω πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, στο helpdesk@cityu.gr.