Επιδοτούμενα Προγράμματα

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγες ημέρες την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» που αφορά τους συμμετέχοντες σε προηγούμενη δράση με τον ίδιο τίτλο, ανεξάρτητα από την κατάταξή τους σε αυτό. Παράλληλα αναμένονται τα κριτήρια για τους συμμετέχοντες.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2410€ εκ των οποίων 480€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1930€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (830€ για την α΄ φάση και 1100€ για την β΄ φάση). β) για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2240€ εκ των οποίων 720€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1520€ συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης ( 720€ για την α΄φάση και 800€ για την β΄φάση).Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή σε 8.000 άνεργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18-29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες πιθανότατα θα περιλαμβάνουν:

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

Α1. Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ»:

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
– Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις
– Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Α2. Για την ομάδα ωφελουμένων «νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
– Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 380 ωρών σε 2 φάσεις
– Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Επιλαχόντες ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγες ημέρες την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» που αφορά τους συμμετέχοντες σε προηγούμενη δράση με τον ίδιο τίτλο, ανεξάρτητα από την κατάταξή τους σε αυτό. Παράλληλα αναμένονται τα κριτήρια για τους συμμετέχοντες.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2550€ εκ των οποίων 480€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2070€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (920€ για την α΄φάση και 1.150€ για την β΄φάση). β) για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2280€ εκ των οποίων 480€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1800€ συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης ( 800€ για την α΄φάση και 1000€ για την β΄φάση).

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
– Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε 2 φάσεις.
– Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης .