ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Hide Gallery

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης City Unity οργανώνει προγράμματα εκμάθησης  Η/Υ με αναγνωρισμένη πιστοποίηση από το Α.Σ.Ε.Π., τον  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και το Ε.ΣΥ.Δ., τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Το City Unity ΚΔΒΜ  2 προσφέρει πλήρη κατάρτιση για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, στις Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ από τον μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης, την Global Cert - Πανεπιστήμιο  Πειραιώς (Κέντρο Ερευνών  Πλατφόρμα Ασκήσεων Προσομοίωσης).

Το πιστοποιητικό είναι σύμφωνο με διεθνή επαγγελματικά περιγράμματα κατά ISCO 88 και ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα, τον δημόσιο τομέα και το Α.Σ.Ε.Π., ενώ δεν χρειάζεται ανανέωση, βάσει του Νόμου (υπ' αριθμ. 148/21.1.2015).

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης City Unity δημιουργεί νέα τμήματα την 1η και 15η ημέρα κάθε μήνα.

Το City Unity Κ.Δ.Β.Μ 2 είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο από την Global Cert.

Η Global Cert

Είναι αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με αρ. απόφασης ΔΠ/15369/10/4/2014 για το πιστοποιητικό Global Cert Intermediate.

Είναι πιστοποιημένη για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 από την EQA.

Έχει διαπιστευτεί με αριθμό πιστοποιητικού 998 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ), σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 για τα πιστοποιητικά Global Cert Intermediate και Global Cert Professional Experts.

Συνεργάζεται με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα πιστοποίησης NOCN.


Διαθέσιμα Προγράμματα